Stadgar

Klicka på den här länken för att öppna en wordfil med stadgarna.

Stadgar för Malmö Centrums Företagsgrupp Ekonomiska Förening

Gällande från och med den 4 mars 2010

Firma

§ 1    Föreningens firma är Malmö Centrums Företagsgrupp Ekonomisk Förening.
§ 2    Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser. 

Ändamål

§ 3    Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att verka för: - etablerande av ett medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av information, erfarenhet och kunnande.- drivande av servicetjänster att kunna gemensamt utnyttjas av medlemmarna.- i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med bl a andra företagsgrupper, organisationer, skolor, högskolor, kommunala och statliga myndigheter.- goda villkor för företag och företagande i Malmö.- spridning av positiv information om Malmö och Malmöföretag till omvärlden.

Styrelse, Revisorer, Valberedning

§ 4    Styrelsen har sitt säte i Malmö, Skåne län.
Styrelsen består av minst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.
§ 6    Styrelsen är beslutsför när minst hälften av hela antalet ordinarie ledamöter är närvarande eller ersatta av närvarande suppleanter. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
§ 7    Föreningen skall ha en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter.
§ 8    Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljes årligen för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma har hållits.
§ 9    För utarbetande av förslag till styrelse skall vid ordinarie föreningsstämma valberedning utses.

Medlem

§ 10    Till medlem kan antagas inom föreningens verksamhetsområde etablerat företag eller näringslivsorganisation, som är villig att följa föreningens stadgar och beslut samt skäligen kan antas komma att som medlem bidraga till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde göres till styrelsen.
§ 11    Uppsägning till utträde skall ske skriftligen till styrelsen
§ 12    Medlem, som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen, skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, får av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem äger inte utfå inbetalda medlemsavgifter eller utbekomna beslutad vinstutdelning eller återbetalning av överskjutande preliminär årsavgift.
§ 13    Utträde ur föreningen äger, utom i de fall varom i 7 kap. 15 § tredje stycket och 12 kap. 20 § lagen om ekonomiska föreningar sägs, rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter en månad, sedan medlem uppsagt sitt medlemskap till utträde eller uteslutits eller annan omständighet, som föranlett utträdet, inträffat.
§ 14    Medlem som efter uppsägning utträtt ur föreningen, äger förutom i de fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller 12 kap. 20 § lagen om ekonomiska föreningar inte rätt att utfå inbetalda insatser och utbekomma beslutad vinstdelning.

Insats

§ 15    Medlem skall deltaga i föreningen med en insats om kr 100:-. Insats erlägges inom en månad efter anmodan.

Årsavgift

§ 16    Föreningsstämman beslutar om preliminär årsavgift för kommande räkenskapsår, att erläggas av medlem under januari månad det år beslutet avser. Slutlig avgift fastställes vid stämma året efter räkenskapsåret.

Räkenskapsår

§ 17    Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

Vinst

§ 18    Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, efter föreningsstämmans beslut fonderas eller fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den serviceavgift som de under räkenskapsåret har erlagt till föreningen.

Föreningsstämma

§ 19    Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten, telefax eller genom e-post. Kallelse skall ske senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.
§ 20    Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den styrelsen utser, val av ordförande för stämman, anmälan av styrelsens val av protokollförare, val av justeringsmän, fråga om stämman utlysts i behörig ordning, fastställelse av röstlängd, styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret, revisorernas berättelse, fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning, fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen, fastställande av slutlig avgift för föregående verksamhetsår, fastställande av insats och preliminär årsavgift för nästkommande räkenskapsår, fastställande av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen, val av ordinarie styrelseledamöter och suppleant(er), fastställande av antalet revisorer jämte suppleanter, val av revisor(er) jämte suppleant(er), fastställande av antalet ledamöter i valberedningen, förslag från medlemmar (motioner) och från styrelsen (propositioner) och övriga ärenden som hänskjutits till stämman, vid extra föreningsstämma får andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.
§ 21    Ordinarie föreningsstämma hålles inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.
§ 22    Medlem som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma, skall genom skriftlig motion göra framställning därom till styrelsen senast två veckor före stämman.
§ 23    Röstberättigad vid föreningsstämma är medlem. Varje medlemsföretag och -organisation har en röst.
§ 24    Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det får behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst en tjugondel av föreningens medlemmar, dock minst fem medlemmar.

Stadgeändring

§ 25    För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivits i lagen om ekonomiska föreningar.

Upplösning

§ 26    Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmar på så sätt, att medlemmarna först utfå erlagda insatser och att återstoden fördelas dem emellan i förhållande till de likvider, som de erlagt till föreningen under de sista fem åren för nyttjande av föreningens servicetjänster.

Lagen

§ 27    I övrigt gäller vad som i lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat.

Skicka till en vän

Övrig info

Vill du titta i Nyhetsarkivet?

Till Nyhetsarkivet!

Nyheter & Aktiviteter

Vi är enade! - Extra stämma den 31 majVälkommen till extra stämma den 31 maj!
Läs mer >>

Aktuellt

Malmö Business Malmö City Planera in frukostmöten! Klicka här!

Bli medlem

Vill du bli medlem i Malmö Centrum Företagsgrupp? Klicka här!